รายงานการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน ประจำปี 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จิตตะ เวลธ์ จำกัด

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จิตตะ เวลธ์ จำกัด (บริษัท) ได้ประกาศเจตนารมณ์รับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code : I Code) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 บริษัทขอรายงานให้ทราบถึงผลการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน ประจำปี โดยสรุปได้ดังนี้

1. การกำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนและมาตรการกำกับดูแลการลงทุน

บริษัทได้กำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code : I Code) เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งนโยบายดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

2. การป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า

บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นลายลักษณ์อักษร พนักงานได้รับทราบและได้รับการอบรมประจำปีจากฝ่าย Compliance เพื่อให้ทราบนโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างเหมาะสม โดยครอบคลุมถึงนโยบายและมาตรการป้องกันการล่วงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากร หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง และระเบียบการรับเรื่องร้องเรียน บริษัทได้มอบหมายให้ฝ่าย Compliance ตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติตามมาตรการอย่างสม่ำเสมอ และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท

3. การตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันต่อเหตุการณ์

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการติดตามการดำเนินงานของบริษัทที่ลงทุนอย่างสม่ำเสมอโดยพิจารณาคุณค่าของบริษัทหลักทรัพย์ที่ลงทุนด้วยระบบเทคโนโลยีของบริษัทที่มีความทันสมัย และมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

สำหรับหลักทรัพย์ที่ขึันเครื่องหมายที่แสดงการห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว (Suspension : SP) และหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ (Non Compliance : NC) เป็นต้น บริษัทจะติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อติดตามผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับงบการเงินของบริษัทหลักทรัพย์นั้น โดยจะไม่ลงทุนเพิ่มเติมให้กับลูกค้า หรือหากจำเป็นก็จะขายหลักทรัพย์ทันที

4. การเพิ่มระดับในการติดตามบริษัทที่จะลงทุนเมื่อเห็นว่าการติดตามในหลักปฏิบัติที่ 3 ไม่เพียงพอ

บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากข่าวของหลักทรัพย์ต่างๆ ไปประกอบการพิจารณาดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป

5. เปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง

บริษัทกำหนดนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ โดยจะไม่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้ารับทราบอย่างสม่ำเสมอตามวิธีที่ได้ตกลงกัน

6. ร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นและผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม

บริษัทให้ความสำคัญกับความร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่น (ทั้งในและต่างประเทศ) และผู้มีส่วนได้เสีย(stakeholders) โดยหากมีการร่วมมือกับผู้ลงทุนอื่นจะเปิดเผยนโยบายการร่วมมือดังกล่าวให้กับลูกค้าได้รับทราบ (ถ้ามี)

7. การเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน การปฏิบัติตามนโยบายธรรมภิบาลการลงทุนให้ลูกค้าทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งมีการจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลอย่างเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2564

นายตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จิตตะ เวลธ์ จำกัด

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
1111/9-10 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด
เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด (“Jitta Wealth”) ผู้บริหารจัดการบัญชีกองทุนส่วนบุคคล Jitta Wealth ที่ได้รับใบอนุญาตบริหารจัดการกองทุนประเภท ค เลขที่ ลค-0105-01 และดำเนินการภายใต้การกำกับ ดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) Jitta Wealth ให้บริการกองทุนส่วนบุคคลสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ที่ต้องการนำเงินมาลงทุนในตลาดทุน โดยใช้เทคโนโลยี AI วิเคราะห์หุ้นและกลยุทธ์การลงทุนที่จัดทำโดยบริษัทจิตตะ ดอท คอม จำกัด (“Jitta.com”) บริหารจัดการให้แบบอัตโนมัติ เพื่อผลตอบแทนระยะยาวที่สูงกว่าดัชนีตลาด การลงทุนมีความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียกำไรหรือเงินต้น กลยุทธ์การลงทุนของ Jitta Wealth ใช้ข้อมูลวิเคราะห์หุ้นของ Jitta.com ซึ่งคิดคำนวณจากข้อมูลในอดีต อัตราผลตอบแทน การเปรียบเทียบหรือการจัดอันดับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนบนเว็บไซต์นี้เป็นสมมุติฐานทางสถิติจากข้อมูลที่มี เพื่อใช้ประกอบการอธิบายรายละเอียดบริการเท่านั้น ไม่สามารถใช้รับประกันผลตอบแทนในอนาคตได้ สถานการณ์ในโลกที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะแง่บวกหรือแง่ลบ สามารถส่งผลกระทบ ต่อทั้งอุตสาหกรรมหรือกลุ่มธุรกิจ และอาจทำให้พอร์ตหุ้นที่มีการกระจายความเสี่ยงค่อนข้างมากแล้ว ประสบความผันผวนด้านราคาได้ Jitta Wealth ได้รับอนุญาตให้บริหารจัดการกองทุนเพื่อช่วยผู้ลงทุนบรรลุเป้าหมายด้านการเงินผ่านการ ลงทุนในสินทรัพย์ประเภท หุ้นโดยไม่มีเจตนาแนะนำความเหมาะสมของกลยุทธ์การลงทุนใดๆ แก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนควรคำนึงถึงเป้าหมายการลงทุนส่วนตัว และค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ Jitta Wealth ก่อนลงทุน
“Jitta Wealth” เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะ เวลธ์ จำกัด